دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- برنامه‌ها
برنامه های سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | 
الف) ارائه مقاله‌های پژوهشی و گزارش‌های علمی در همه زمینه‌های احتمال و فرایند های تصادفی، شامل
  • نظریه‌ی احتمال
  • فرایندهای تصادفی
  • آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی
  • قضیه‌های حدی
  • استنباط آماری در فرایندهای تصادفی
  • کاربردهای احتمال و فرایندهای تصادفی در سایر علوم
ب) برگزاری نشست‌های تخصصی
ج) برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در زمینه‌های مختلف  احتمال و فرایند های تصادفی
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp12.semnan.ac.ir/find.php?item=1.52.14.fa
برگشت به اصل مطلب