دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- محورهای تخصصی
محور های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | 
محورهای موضوعی سمینار براساس ردهبندی موضوعی ریاضی ۲۰۱۰ (MSC2010) شامل موضوعات 
۱ - نظریهی احتمال
۲ - فرایندهای تصادفی
۳ - آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی
۴ - قضیههای حدی
۵ - استنباط آماری در فرایندهای تصادفی
۶- کاربردهای احتمال و فرایندهای تصادفی در سایر علوم
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp12.semnan.ac.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب