دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/29 | 

تاریخ های مهم:

1-  آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:       12 اردیبهشت 1398     31 خرداد 1398
2-ارسال نتایج داوری مقالات حداکثر تا:     12 تیر 1398             
28  تیر   1398
3- آخرین مهلت ثبت نام در سمینار:         20 تیر 1398             11 مرداد   1398
4- آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر:               25 مرداد 1398

5- زمان برگزاری سمینار :                     9 و 10 شهریور 1398
 

نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی:
http://spsp12.semnan.ac.ir/find.php?item=1.86.11.fa
برگشت به اصل مطلب